المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

هیوندای
هیمالیا
هاوایی
ناسیونال
ملونی
کن وود
فیلیپس
سونی
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

هیوندای
هیمالیا
هاوایی
ناسیونال
ملونی
کن وود
فیلیپس
سونی
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

هیوندای
هیمالیا
هاوایی
ناسیونال
ملونی
کن وود
فیلیپس
سونی
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

هیوندای
هیمالیا
هاوایی
ناسیونال
ملونی
کن وود
فیلیپس
سونی
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

هیوندای
هیمالیا
هاوایی
ناسیونال
ملونی
کن وود
فیلیپس
سونی